00967 IMG 7646 2

Fanta er født d.09.06.2020

JE - N/N Fri
LSD - N/N Fri
Furnishing - F/F
HUU - N/N Fri
NAD - N/N Fri 
prcd-PRA - Fri
HD:
H:

00972 IMG 2146

Chiara er født d.21.11.2019

DKK Eksteriørbedømmelse - Gistrup 19.09.2020 - præmiering Excellent
Dommer: Annette Bystrup

JE - N/N Fri
LSD - N/N Fri via aner
Furnishing - F/f
HD:
H:

 

00998 IMG 1547

Greta er født d.11.05.2018  -  Breeder: Martin Nilsson

DKJUCH

CAC x 3
R.CAC x 2
NCAC x 1 
R.NCAC x 2


JE - N/N  Fri
LSD - N/N  Fri
Furnishing - F/F
prcd-PRA - Fri
HD: B/A  
ED: 0/0
H: 44,5 cm. 

00999 IMG 6279 3

Fiore er født d.05.03.2018  -  Breeder: Janka Kadnárová

DKK Fredericia 09.02.2019 - Exc.JK Plac.1 CK 3.BTK Jun.CERT

JE - N/N  Fri
LSD - N/N  Fri
Furnishing F/F
HD: A/A  
ED: 0/0 
H: 43,5 cm.

00997 IMG 3975

Naia er født d.11.08.2017  -  Breeder: Janka Kadnárová

DKK 07.06.2018 - Exc.JK Plac.1 - Crufts qual.

JE - N/N  Fri
LSD - N/N  Fri
Furnishing - F/f
HD: B/A 
H: 43,0 cm.